KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Buk, reprezentowany przez Burmistrza z siedzibą przy ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk.
  2. Inspektorem Ochrony Danych jest Natalia Wielowiejska, kontakt: iod@buk.gmina.pl
  3. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w związku z realizacją ,,Bukowska Karta Mieszkańca” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, w związku z wprowadzeniem Uchwały Nr LXI/567/2024
  4. Podanie danych jest dobrowolne, ale konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w Programie "Bukowska Karta Mieszkańca"
  5. Odbiorcami danych będą podmioty wspierające placówkę w obsłudze administracyjnej, informatycznej i prawnej;
  6. Dane nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich i nie będą na ich podstawie podejmowane zautomatyzowane decyzje ani profilowanie;
  7. Dane będą przechowywane zgodnie z obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
  8. Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub inne przepisy RODO;