Regulamin

Regulamin

REGULAMIN WYDAWANIA, UŻYTKOWANIA I BLOKOWANIA
„BUKOWSKIEJ KARTY MIESZKAŃCA”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady wydawania, użytkowania i blokowania Bukowskiej Karty Mieszkańca, o której mowa w Uchwale Nr LXI/567/2024 Rady Miasta i Gminy w Buku z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia Programu ,,Bukowska Karta Mieszkańca”.
 2. Ilekroć w Programie ,,Bukowska Karta Mieszkańca” jest mowa o:
  1. Programie, należy przez to rozumieć Program ,,Bukowska Karta Mieszkańca”,
  2. Bukowskiej Karcie Mieszkańca, należy przez to rozumieć kartę uprawniającą adresatów Programu do ulg i zwolnień oraz preferencji oferowanych przez Partnerów Programu, zwanej dalej w regulaminie BKM,
  3. Partnerze – podmiot, który w ramach świadczonych przez siebie usług będzie realizować ulgi, zwolnienia i preferencje dla mieszkańców Miasta i Gminy Buk,
  4. Organizator Programu – Miasto i Gmina Buk
  5. Regulamin – regulamin wydawania, użytkowania i blokowania BKM.

§ 2. Zasady wydawania ,,Bukowskiej Karty Mieszkańca”

 1. O wydanie BKM mogą się ubiegać:
  1. osoby zamieszkujące na terenie Miasta i Gminy Buk i rozliczające podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym zgodnym ze wskazaniem Miasta i Gminy Buk jako miejsca zamieszkania;
  2. osoby zamieszkujące na terenie Miasta i Gminy Buk i rozliczające w Mieście i Gminie Buk podatek rolny z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego;
  3. dzieci osób, o których mowa w pkt 1) i pkt 2) do ukończenia 26 roku życia, pod warunkiem wspólnego zamieszkiwania z rodzicem oraz posiadania statusu ucznia lub studenta;
  4. osoby zamieszkujące na terenie Miasta i Gminy Buk niepracujący współmałżonek, osoba bezrobotna, otrzymujący zasiłek stały oraz ich dzieci do ukończenia 26 roku życia, pod warunkiem wspólnego zamieszkiwania z rodzicem oraz posiadania statusu ucznia lub studenta.
 2. Warunkiem otrzymania BKM jest złożenie przez osobę uprawnioną w Urzędzie Miasta i Gminy w Buku, przy ul. Ratuszowej 1 w Biurze Obsługi Interesanta wypełnionego i podpisanego wniosku wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia lub wypełnienie wniosku elektronicznego na stronie internetowej BKM
 3. Druki wniosków są dostępne na stronie internetowej oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Buku.
 4. Osoby, o których mowa w § 2 ust. 1 składają wniosek w imieniu i na rzecz niepełnoletniego dziecka.
 5. Osoby, o których mowa w § 2 ust.1, 2 i 4 mogą złożyć wniosek dla współmałżonka na podstawie pisemnego upoważnienia.
 6. Do wniosku, o którym mowa § 2 ust. 2 wnioskodawca przedstawia do wglądu:
  1. aktualne rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych za rok poprzedni, z którego wynika, że podatnik wskazał Gminę Buk jako miejsce zamieszkania, potwierdzone jednym z poniższych dokumentów:
   1. kopia pierwszej strony zeznania podatkowego (PIT) opatrzona pieczęcią wpływu do Urzędu Skarbowego poświadczająca złożenie rozliczenia podatku,
   2. kopia pierwszej strony zeznania podatkowego (PIT) wraz z dokumentem nadania na poczcie ze wskazanym adresem nadawcy oraz odbiorcy,
   3. kopia pierwszej strony zeznania podatkowego (PIT) wraz z urzędowym poświadczeniem odbioru zeznania podatkowego przez Urząd Skarbowy, wydanym przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu elektronicznego administracji podatkowej (UPO),
   4. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty za rok poprzedni ze wskazaniem Gminy Buk jako miejsca zamieszkania podatnika,
   5. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające fakt niezłożenia zeznana podatkowego ze względu na nieosiąganie dochodu za rok poprzedni, z jednoczesną informacją o zarejestrowaniu w Urzędzie Skarbowym ze wskazaniem Gminy Buk jako miejsce zamieszkania podatnika i rozliczeniu podatku w latach poprzednich.
  2. dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy,
  3. w przypadku osoby zamieszkałej na terenie Miasta i Gminy Buk i rozliczającej w Gminie Buk podatek rolny z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego – potwierdzenie zapłaty podatku rolnego,
  4. w przypadku wnioskowania o kartę dla osób o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 legitymację uczniowską/studencką lub akt urodzenia oraz:
   - w przypadku stałych rodzin zastępczych, podopiecznych rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego – orzeczenie lub postanowienie właściwego sądu
   - w przypadku opiekuna prawnego – odpis postanowienia sądu o ustanowienie opieki prawnej nad dzieckiem, a w przypadku przysposobienia odpis orzeczenia sądu o przysposobieniu dziecka;
  5. w przypadku wnioskowania o BKM przez osobę powyżej 18 roku życia, będącą uczniem lub studentem, nie osiągającym dochodu wnioskodawca przedkłada do wglądu jeden z dokumentów o których mowa w § 2 ust.6 pkt1 lub pkt 3 jednego z rodziców oraz legitymację studencką lub uczniowską,
 7. BKM wydawana jest niezwłocznie, po pozytywnej weryfikacji wniosku nie później niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.
 8. BKM wydawana jest w formie plastikowej karty a jej wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. Organizator w przypadku pomyślności realizacji Programu w jego pierwszym roku realizacji będzie dążył do zapewnienia BKM w formie elektronicznej.
 9. Wnioskodawca ma obowiązek odebrania BKM w terminie 3 miesięcy od daty złożenia wniosku o jej wydanie. Po tym terminie Karta będzie unieważniona.
 10. BKM wydawana jest nieodpłatnie.
 11. W przypadku utraty, zniszczenia lub zgubienia BKM jej duplikat wydawany jest na wniosek, do którego należy dołączyć uszkodzoną kartę, bądź złożyć oświadczenie o niemożności jej zwrotu. Wydanie duplikatu BKM podlega opłacie w wysokości 20 zł płatnej na rachunek bankowy Organizatora Programu.
 12. Odbioru BKM wnioskodawca dokonuje osobiście i pisemnie potwierdza odbiór kart.
 13. Karta wydawana jest na czas określony. BKM wydaje się na okres 5 lat osobie zameldowanej w Mieście i Gminie Buk na pobyt stały, osobie posiadającej meldunek czasowy wydaję się kartę na okres trwania meldunku oraz na okres 1 roku osobie niezameldowanej w Mieście i Gminie Buk rozliczającej podatek dochodowy od osób fizycznych i deklarującej w swoim zeznaniu podatkowej, że jej miejscem zamieszkania jest Miasto i Gmina Buk. 
 14. W przypadku osoby niezameldowanej w Mieście i Gminie Buk rozliczającej podatek dochodowy od osób fizycznych i deklarującej w swoim zeznaniu podatkowej, że jej miejscem zamieszkania jest Miasto i Gmina Buk termin ważności BKM wydawanej w danym roku upływa z dniem 31 maja roku następującego po kolejnym roku podatkowym. Termin ważności karty jest przedłużany przez Organizatora Programu każdorazowo po okazaniu dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 6.
 15. W przypadku wydania BKM na okres 5 lat Organizator co roku może wezwać użytkownika karty do okazania dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 6.

§ 3. Zasady użytkowania ,,Bukowskiej Karty Mieszkańca”

 1. BKM jest kartą imienną, identyfikującą wyłącznie osobę, której została wydana i uprawnia do korzystania z ulg i zwolnień oraz preferencji.
 2. Użytkownik BKM zobowiązany jest do jej okazania wraz z okazaniem dokumentu tożsamości Partnerowi Programu, aby skorzystać z ulg i zwolnień oraz preferencji.
 3. Użytkownik BKM korzysta z niej osobiście, a jego uprawnienia nie podlegają przeniesieniu na inną osobę. Zabrania się sprzedaży lub udostępniania BKM osobom trzecim.
 4. BKM uprawnia do aktualnie obowiązujących ulg, zwolnień i preferencji wskazanych na wykazie publikowanym na stronie internetowej Organizatora Programu.
 5. Potwierdzeniem możliwości korzystania ze zniżek i ulg, które zostały przewidziane dla posiadaczy BKM jest komunikat/naklejka, informująca o realizacji Programu, umieszczona w witrynach lub innych widocznych miejscach w siedzibie Partnera
 6. Ulgi i zwolnienia mają zastosowanie do obowiązujących cen i nie łączą się z innymi ulgami i zwolnieniami w ramach innych Programów.
 7. Użytkownik BKM zobowiązany jest do:
  1. ochrony karty przed utratą lub zniszczeniem,
  2. niezwłocznego powiadomienia Organizatora Programu o utracie uprawnień do korzystania z karty wraz z jednoczesnym zwrotem karty,
  3. niezwłocznego powiadomienia Organizatora Programu o zagubieniu, utracie lub uszkodzeniu karty,
  4. powiadomienia Organizatora Programu o zmianie danych.
 8. W pierwszym roku wdrażania Programu BKM jest aktywna od 1 kwietnia 2024 r., od tego terminu użytkownik może realizować ulgi i zwolnienia oraz preferencje. 

§ 4. Zasady blokowania ,,Bukowskiej Karty Mieszkańca”

 1. W przypadku posługiwania się BKM przez nieuprawnioną osobę, przedstawiciel Partnera Programu ma prawo zatrzymać BKM. Wówczas BKM zostaje niezwłocznie przekazana do Organizatora Programu.
 2. Organizator programu blokuje BKM w sytuacji:
  1. utraty uprawnień do posiadania BKM,
  2. stwierdzenia    faktu    korzystania    lub    prób    korzystania    z    BKM    przez    osoby nieuprawnione;
  3. nieprzestrzegania przez użytkownika BKM postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 5. Zasady współpracy Partnerów Programu ,,Bukowska Karta Mieszkańca”

 1. Partnerem Programu jest każdy podmiot oferujący towary i usługi dla mieszkańców Miasta i Gminy Buk, który zgłosił chęć uczestnictwa w Programie.
 2. Warunkiem przystąpienia Partnera do Programu jest złożenie wypełnionej deklaracji stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
 3. Partner Programu otrzyma od Organizatora do umieszczenia w widocznym punkcie lokalu naklejkę/komunikat informacyjny o realizacji Programu.
 4. Wysokość oraz rodzaj ulgi, zwolnienia oraz preferencji mają charakter czasowy i ich termin obowiązywania ustala Partner z Organizatorem w zawartym porozumieniu.
 5. Organizator Programu zobowiązany jest do świadczenia wobec Partnera następujących czynności o charakterze promocyjnym:
  1. przekazania naklejki/komunikatu informacyjnego o realizacji Programu
  2. umieszczenie danych adresowych wraz z ofertą objętą programem na stronie Organizatora www.buk.gmina.pl,
  3. umieszczenie danych adresowych wraz z ofertą w jednostkach organizacyjnych Organizatora.
 6. Partner Programu zobowiązany jest do:
  1. honorowania BKM w zakresie zadeklarowanych przez siebie ulg, zwolnień oraz preferencji,
  2. oznaczenia swojego lokalu naklejką/komunikatem informacyjnym o realizacji Programu.
 7. Organizator może wykluczyć Partnera Programu jeżeli:
  1. Partner Programu nie przestrzega regulaminu,
  2. Partner Programu nie wywiązuje się z zadeklarowanych ulg, zwolnień oraz preferencji dla posiadacza BKM.
 8. Partner może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdym czasie, poprzez złożenie pisemnej rezygnacji z Programu. W terminie 30 dni od dnia doręczenia pisemnej rezygnacji Organizator i Partner Programu zobowiązani są do usunięcia informacji o uczestnictwie Partnera w Programie.
 9. Partner po rezygnacji z uczestnictwa w Programie lub wykluczeniu go z Programu nie może posługiwać się naklejką/komunikatem informacyjnym o realizacji Programu.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady towarów i usług oferowanych przez Partnerów z zastosowaniem ulg, zwolnień oraz preferencji w ramach Programu.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian i aktualizacji regulaminu wydawania, użytkowania i blokowania ,,Bukowskiej Karty Mieszkańca”.
 2. Zastrzega się prawo do czasowego zawieszenia wydawania BKM bez podania przyczyny.
 3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto i Gmina Buk z siedzibą przy ul. Ratuszowej 1, 64-320 Buk, tel. 618884410, e mail: buk@buk.gmina.pl
 4. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta i Gminy Buk pod adresem: lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z karty w ramach programu „Bukowska Karta Mieszkańca”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO czyli niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w związku z Uchwałą Nr LXI/567/2024 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia Programu ,,Bukowska Karta Mieszkańca” oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli wyrażonej zgody.
 6. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnione do podmiotów uprawnionych do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz do podmiotów współpracujących, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartych umów powierzenia, w szczególności do firmy zajmującej się obsługą i bezpieczeństwem IT.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. (Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, a także m. in. z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania administracyjnego czy archiwizacji).
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych w ramach złożonego wniosku jest dobrowolne jednak niezbędne do jego rozpatrzenia. Nie podanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości wydania wnioskowanej karty.
 11. Podanie przez użytkownika BKM danych niezgodnych z prawdą, danych niepełnych lub usunięcia danych sprawia, że niemożliwe jest świadczenie usług na rzecz użytkownika BKM i tym samym uprawnia Organizatora i Partnerów Programu do zaprzestania świadczenia usług na rzecz użytkownika BKM.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji danych podanych przez wnioskodawcę/użytkownika BKM, w celu ustalenia czy są zgodne z prawdą. Wnioskodawca/użytkownik jest zobowiązany do umożliwienia przeprowadzenia weryfikacji.